Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O DIELO

 

1. Tie obchodné podmienky slúžia k úprave práv a povinnosti účastníkov zmluvy o dielo, ktorú uzatvára zhotoviteľ – spoločnosť EFFEKT, s.r.o., so sídlom Župčany 378, 080 01 Prešov, IČO: 45905398, s tretími osobami – objednávateľmi.

 

2. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami.

 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v čase dojednanom v zmluve o dielo, s prihliadnutím na možné výnimky uvedené v zmluve o dielo alebo obchodných podmienkach k zmluve o dielo. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred týmto dojednaným časom

 

4. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.

 

5. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

 

6. Objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklady vzťahujúce sa na vykonanie diela, najmä príslušné povoľovacie rozhodnutia v zmysle stavebného zákona. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie.

 

7. Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy o dielo alebo podľa obchodných podmienok k zmluve o dielo obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve alebo v obchodných podmienkach, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.

 

8. Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada.

 

9. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy  o dielo alebo podľa obchodných podmienok k zmluve o dielo zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.

             

10. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.

 

11. Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.

 

12. Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri

vykonávaní diela.

 

13. Účastníci zmluvy o dielo sa môžu dohodnúť na zmene rozsahu zhotovovaného diela oproti projektovej dokumentácie, ktorá bude prílohou zmluvy o dielo Na zmenu rozsahu zhotovovaného diela sa vyžaduje súhlas všetkých účastníkom zmluvy o dielo. Podmienky zmeny rozsahu zhotovovaného dielo, najmä cena za zhotovenie zmeneného rozsahu diela, čas zhotovenia diela a pod. budú predmetom osobitnej dohody resp. dodatku k zmluve o dielo.

 

14. Objednávateľ súhlasí s tým, že pri zhotovovaní diela je prípustná odchýlka vo výmere zastavanej plochy zhotovovaného diela v hodnote +/- 2% oproti výmere určenej v projektovej dokumentácii, ktoré bude prílohou zmluvy o dielo. Táto prípustná odchýlka nemá vplyv na dojednanú výšku ceny diela určenej v zmluve o dielo.

 

15. Cena za dielo dojednaná v zmluve o dielo je pevnou cenou. Zmena výšky ceny za dielo je možná len v prípade rozsahu zhotovovaného diela oproti projektovej dokumentácie, ktorá bude prílohou zmluvy o dielo.

 

16. Čas zhotovenia diela dojednaný v zmluve o dielo neplatí, v prípade, ak dojednaný čas zhotovenia diela nie je možné splniť s dôvodu:

a) nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.)

b) neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa, ak sa vyžaduje súčinnosť Objednávateľa, vrátane splnenia podmienok povoľovacích konaní podľa zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon

c) zmeny rozsahu Diela oproti projektovej dokumentácii.

 

17. V prípade, že nastanú skutočností uvedené v bode 16 písm. a) a b) sa čas zhotovenia diela predlžuje o počet dní, počas ktorým trvala uvedená skutočnosť t.j. nepriaznivé počasie resp. neposkytnutie súčinnosti objednávateľa. V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v bode 16 písm. c) sa čas zhotovenia diela určí v osobitnej dohode resp. dodatku k zmluve o dielo.

 

18. Po zhotovení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela, pričom mu poskytne lehotu sedem (7) dní na prevzatie zhotoveného diela od doručenia výzvy na prevzatie zhotoveného diela. O odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa spíše zápisnica, podpísaná všetkými účastníkmi zmluvy o dielo.

 

19. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom prevzatia zhotoveného diela objednávateľov. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri prevzatí zhotoveného diela, a napriek výzve zhotoviteľa na prevzatie zhotoveného diela, dielo neprevezme v lehote určenej vo výzve na prevzatie, uplynutím tejto lehoty vo výzve na prevzatie prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele zo zhotoviteľa na objednávateľa.

 

20. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až zaplatením ceny za dielo v celej výške dohodnutej v zmluve o dielo.

 

21.  Objednávateľ pred nasťahovaním sa vyplatí celú cenu diela zhotoviteľovi. Nasťahovaním sa do objektu diela objednávateľ potvrdzuje prevzatie diela. Nasťahovaním sa rozumie umiestnenie osobných veci a hnuteľného majetku objednávateľa v objekte diela. Prípadné

 

nedorobky a vady diela sa budú riešiť dohodou o opatreniach a lehotách pre ich odstránenie a to až po zaplatení ceny diela v celej výške dohodnutej v zmluve o dielo.

 

22. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma zhotovené dielo v čase jeho odovzdania.

 

23. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na obvyklý účel použitia a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba je tri (3) roky a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zhotoveného diela. Výnimku tvoria výrobky a zariadenia dodané spolu s dielom, na ktoré výrobcovia poskytujú kratšiu záručnú dobu. V tomto prípade na tieto zariadenia neplatí všeobecná záručná doba a záruka bude obmedzená záručnou dobou, ktorú poskytuje výrobca. 

 

24. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zhotovené Dielo prezrieť pri jeho prevzatí, najneskôr však do troch (3) dní po jeho prevzatí.

 

25. Objednávateľ je povinný zjavné vady uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po prezretí zhotoveného diela v čase jeho prevzatia, a to priamo do zápisnice o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela, najneskôr však v lehote do troch (3) dní od jeho prevzatia, a to písomne u zhotoviteľa.

 

26. Ak objednávateľ nesplní svoje povinnosti  resp. nedodží lehoty podľa 23 a 24 platí, že vady diela neoznámil včas resp. bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil resp. mohol a mal zistiť, a preto jeho nároky zo zjavných vád diela zanikajú.

 

27. Objednávateľ je povinný skryté vady uplatniť u zhotoviteľa písomne do siedmich (7) dní od ich zistenia. Ak objednávateľ neuplatní vady diela v lehote uvedenej v prechádzajúcej vete, platí, že boli uplatnené oneskorene, a preto jeho nároky zo skrytých vád diela zanikajú.

 

28. V prípade vád diela, počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela (nie bezplatne v prípade poškodenia tretou osobou),

 

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 30 dní od reklamácie uskutočnenej objednávateľom alebo ako mu to podmienky a dostupnosť materiálov, personálu a iných prípadných prostriedkov dovolia a vady odstrániť v bezodkladnej lehote potrebnej na odstránenie spomínaných vád z prihliadnutím na ich rozsah a náročnosť odstránenia.

 

30. Objednávateľovi sa zakazuje bez osobnej účasti Zhotoviteľa počas zhotovovania diela zdržiavať v mieste zhotovovania diela, a to z dôvodu ochrany zdravia a života Objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o kľúče v takom stupni zhotovovania diela, kedy za účelom vstupu do zhotovovaného diela bude nevyhnutné prekonať uzamykateľné dvere, objednávateľ berie na vedomie, že vstup do zhotovovaného diela v tomto stupni môže byť nebezpečné, a súčasne objednávateľ vyhlasuje, že vstup do zhotovovaného diela v tomto stupni vykonáva napriek upozorneniu zhotoviteľa na vlastné nebezpečenstvo. V tomto prípade prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania kľúčom, o čom sa píše osobitné záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.

 

31. Objednávateľ je oprávnený po dokončení hrubej stavby diela a za splnenia dohodnutých podmienok úhrady podľa zmluvy o dielo podať návrh na vklad vlastníckeho práva k dielu.

 

32. Objednávateľ sa zaväzuje, že spolu s návrhom  na vklad vlastníckeho práva k dielu podá aj návrh na vklad záložného práva k dielu v prospech zhotoviteľa, pričom v záložnej zmluve bude uvedená ako istina dlžnej sumy rozdiel medzi dohodnutou cenou za dielo a objednávateľom už vyplatenou časťou ceny diela. V prípade, ak tak objednávateľ neurobí, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo.

 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podá návrh na výmaz záložného práva k dielu po tom, čo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi Odplatu za zhotovenie diela v plnej výške a nebude mať voči zhotoviteľovi žiadne dlhy.

 

34. Právne vzťahy neupravené zmluvou o dielo alebo obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.